Algemene voorwaarden

Europese Unie

Versie: 05-2023
Op de dienst (zoals hierna gedefinieerd) van ParkBee B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58811001, statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende aan de Mr. Treublaan 7 (1097 DP) Amsterdam, (“ParkBee”, “ons”, “wij” of “onze”), zijn deze Gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ParkBee en de gebruiker van de dienst (“klant”, “u” of “uw”). Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van ParkBee. In het geval “hij/zijn” gebruikt wordt kan hier ook “zij/haar” of “hen/hun” worden gelezen. Klik hier om onze Algemene voorwaarden voor het Verenigd Koninkrijk te lezen.

Inhoudsopgave:
1. Definities 2. Diensten - Algemeen 3. Tarief en Servicekosten 4. Reserveringen 5. Privé abonnement 6. Zakelijk abonnement 7. Community Member 8. Vorderingen en klachten 9. Parkeerovertredingen 10. Veiligheid van het voertuig 11. Bezittingen 12. Handhaving van deze voorwaarden 13. Veiligheid in de parkeergarage of -locatie 14. Soorten tickets en betaalmethoden 15. Toegang tot en verplaatsing van voertuigen 16. Verlaten voertuigen 17. Verboden activiteiten en misbruik 18. Vertrouwelijkheid 19. Gegevensbescherming en privacy 20. Eigendom en beperkingen 21. Intellectueel eigendom 22. Duur en beëindiging 23. Overmacht 24. Apps van derden 25. Aansprakelijkheid 26. Algemeen 27. Toepasselijk recht en bevoegdheid
1. Definities
Bepaalde termen die in deze voorwaarden voorkomen hebben een vaste betekenis (ongeacht of de term met een hoofdletter is geschreven), tenzij anders aangegeven: 1.1. “Overeenkomst” betekent iedere overeenkomst tussen ParkBee en de klant betreffende het gebruik van (enig aspect van) de dienst, die elke vorm kan aannemen, waaronder begrepen een elektronische overeenkomst of overeenkomst op afstand, al dan niet schriftelijk; 1.2. “ANPR”: automatische nummerplaatherkenning; 1.3. “Parkeerruimte in een parkeergarage of -locatie”: de parkeerfaciliteiten in het gebied en/of gebouw van garagehouders die door (of namens) ons worden beheerd en bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen; 1.4. “Vertrouwelijke informatie”: informatie van ParkBee betreffende de dienst, documentatie, software, handelsgeheimen die daarin zijn vervat en alle andere schriftelijke of elektronische informatie die ofwel (i) is gemarkeerd als vertrouwelijk en/of bedrijfseigen, of die vergezeld gaat van een schriftelijke kennisgeving dat dergelijke informatie vertrouwelijk en/of bedrijfseigen is, of (ii) niet is gemarkeerd of niet vergezeld gaat van een kennisgeving dat deze vertrouwelijk en/of bedrijfseigen is, maar die, indien bekendgemaakt aan derden, redelijkerwijs en voorzienbaar concurrentieschade zou kunnen berokkenen aan de eigenaar van dergelijke informatie. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die, zoals door u aangetoond: (i) publiekelijk beschikbaar is, (ii) rechtmatig door een partij van derden is verkregen zonder beperkingen op openbaarmaking, of (iii) onafhankelijk door een partij is ontwikkeld zonder verwijzing naar of gebruik van vertrouwelijke informatie; 1.5. “Overmachtssituaties”: alle gebeurtenissen of omstandigheden, of een combinatie van dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden, die niet aan ParkBee kunnen worden toegerekend, waaronder begrepen maar niet beperkt tot storingen in het internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, storingen van (derde) partijen waarvan ParkBee afhankelijk is bij het verlenen van de dienst (waaronder begrepen maar niet beperkt tot Easypark, Yellowbrick, Easypark, Justpark, RingGo, Mobypark en/of andere apps en/of applicaties, of partijen (zoals garage- of vastgoedeigenaren) die de parkeergarages of -locaties aanbieden), stroomuitval of -storing, het niet goed functioneren van de parkeergarages of -locaties, de gebrekkige staat van door de klant verstrekte zaken, apparatuur, programmatuur, gegevens of andere materialen waarvan het gebruik door de klant aan ParkBee is opgedragen en/of de niet-beschikbaarheid van een of meer personeelsleden (door ziekte, stakingen of anderszins); 1.6. “Tarief”: het te betalen tarief bestaat uit twee delen: parkeerkosten en servicekosten. De parkeerkosten zijn gebaseerd op het maand-, dag- of uurtarief van de parkeergarage- of locatie. De servicekosten helpen ParkBee om de beste plekken en service voor haar klanten te bieden. Deze vergoeding dekt (een deel van) ParkBee haar kosten die direct verbonden zijn met het gebruik van het product; 1.7. “Kennisgeving tarief”: een kennisgeving waarbij de klant wordt verzocht onbetaalde parkeerkosten te voldoen; 1.8. “Parkeertransactie”: het betalen en parkeren via de diensten van ParkBee doormiddel van een reservering of parkeren per minuut; 1.9. “EReg”: Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities en/of het specifieke lid in het betrokken land; 1.10. “Dienst”: de software en technologie van ParkBee voor het reserveren, binnenrijden en gebruiken van parkeergarages of -locaties waarmee de klant kan parkeren op vrijgekomen parkeerplekken via de Easypark, Yellowbrick, Easypark, Justpark, RingGo, Mobypark en of andere app en/of applicaties, die geïntegreerd kan zijn in apps van derden; 1.11. “Reservering”: de via de dienst of een app van derden die met de dienst is verbonden door de klant gemaakte online reservering van een parkeerplek (niet zijnde een aangewezen parkeerplek) in een parkeergarage of -locatie op een bepaalde datum en tijd, door het verstrekken van het kenteken van het voertuig en andere persoonsgegevens die nodig zijn (bijv. E-mailadres en telefoonnummer) voor ParkBee om de reservering te verwerken zoals aangegeven; 1.12. “Parkeren per minuut”: de klant is via de dienst go.parkbee.net instaat om te betalen per minuut voor de exacte geparkeerde tijd, door het verstrekken van het kenteken van het voertuig en andere persoonsgegevens die nodig zijn (bijv. E-mailadres en telefoonnummer) voor ParkBee om de parkeertransactie te verwerken; 1.13. “Abonnement”: de overeenkomst die de klant in staat stelt al dan niet voor een bepaalde periode gebruik te maken van een specifieke parkeergarage of -locatie, waarvoor een maandelijkse vergoeding aan ParkBee wordt betaalt; 1.14. “Apps van derden”: elke app van derden waarin de dienst is geïntegreerd om deze te verlenen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot Easypark, Park-line, Ringo,Yellowbrick, Easypark, Justpark, Mobypark en of andere app en/of applicaties en/of andere aanbieders van apps van derden); 1.15. “Community”: Community is een dienst van ParkBee die garagehouders in staat stelt om de toegang tot de parkeergarage of -locatie voor huurders van de garagehouder via de smartphone te laten verlopen.
 1. a. Community Manager – het individu bij de huurder van de garagehouder die Community Members kan aanmaken, wijzigen en verwijderen binnen het de beschikbaar gestelde Parkeerruimte;
 2. b. Community Member – de medewerker van huurder die parkeert middels de Community Manager verstrekte toegang aan de Community Member. Deze toegang wordt middels de smartphone (waarbij de meest recente smartphoneversie ondersteund wordt) verstrekt;
1.16. “Voertuig”: elk voertuig dat gebruikt wordt om passagiers of voorwerpen te vervoeren en dat de parkeergarage of -locatie binnenrijdt, met inbegrip van elke mechanisch apparaat op wielen of rupsbanden, de uitrusting en het toebehoren daarvan.
2. Diensten — Algemeen
2.1. De klant kan de dienst, waaronder een reservering of abonnement, rechtstreeks bij ParkBee c.q. via een app van derden (zoals parkeer-apps), afnemen. Bij gebruik van apps van derden wordt de betaling afgehandeld door de aanbieder van die app. Voor alle duidelijkheid: een overeenkomst komt tot stand tussen de klant en ParkBee zodra de dienst of reservering is betaald/gemaakt. 2.2. De app van derden verschaft ParkBee de noodzakelijke informatie over uw voertuig om de dienst te kunnen verlenen. 2.3. Wanneer de klant gebruik maakt van de dienst om een reservering te maken waarvoor het tarief vooraf wordt betaalt via ParkBee, neemt de klant de reservering rechtstreeks bij ParkBee af. De betaling wordt dan ook afgehandeld door ParkBee. Indien de klant langer wenst te blijven dan de vooraf betaalde periode, kan de reservering via de optie ‘langer blijven’ op de toegangspagina worden verlengd en betaald. De klant mag maximaal 30 minuten eerder inrijden en mag maximaal 24 uur langer blijven. 2.4. Wanneer de klant de dienst gebruikt om bij de parkeergarage of -locatie aangekomen direct te parkeren (“Parkeren per minuut - ParkBee Go”), neemt de klant de dienst rechtstreeks van ParkBee af. De klant ontvangt een SMS met een link waarmee de klant de parkeergarage of -locatie kan binnenrijden. De klant betaalt via de hiervoor genoemde link voordat hij de parkeergarage of -locatie uitrijdt.
3. Tarief en servicekosten
3.1. Het door de klant te betalen tarief (zoals van tijd tot tijd van toepassing) wordt via apps van derden en in het betaaloverzicht van de dienst weergegeven. De door de klant verschuldigde vergoeding voor een reservering, abonnement of parkeren per minuut wordt in de checkout en/of reserveringsproces weergegeven en dient te worden geaccepteerd om de checkout of reservering succesvol te kunnen voltooien. Afhankelijk van de wijze waarop een parkeertransactie met parkeren per minuut, een abonnement of reservering, tot stand komt, moet de reserveringsvergoeding voor- of achteraf rechtstreeks aan ParkBee, of achteraf via apps van derden, worden voldaan. 3.2. De klant is verplicht het tarief bestaande uit parkeerkosten en servicekosten te betalen en de aanwijzingen in het betaaloverzicht, zoals aangevuld bij deze voorwaarden, op te volgen. Indien u dit als klant niet doet, kunnen wij u als klant een kennisgeving tarief opleggen (zie artikel 9 (Parkeerovertredingen) van deze voorwaarden). 3.3. ParkBee is te allen tijde gerechtigd de parkeerkosten en servicekosten op redelijke wijze en voor zover wettelijk toegestaan aan te passen en/of het prijsmodel te wijzigen. 3.4. ParkBee kan gebruik maken van een dynamisch prijsmodel om het juiste parkeertarief te bepalen. Dit wordt bepaald door o.a. algoritmen, vraag en aanbod en kan per parkeergarage of -locatie en per parkeertransactie verschillen. 3.5. ParkBee rekent servicekosten voor elke parkeertransactie. De servicekosten worden niet teruggestort in het geval van een annulering door de klant. Deze worden wel teruggestort wanneer ParkBee door onvoorziene omstandigheden de reservering moet annuleren.
4. Reserveringen
4.1. Als klant wordt u erop gewezen dat het in bepaalde aangewezen parkeergarages of -locaties mogelijk is om vooraf een parkeerplek voor een bepaalde periode te reserveren, zoals aangegeven bij de reservering. Een reservering kan in sommige situaties verplicht zijn voor het gebruik van de diensten in een bepaalde parkeergarage of -locatie. 4.2. Zodra een reservering is gemaakt, heeft de klant recht op toegang tot de betreffende parkeergarage of -locatie gedurende een beperkte periode, zoals aangegeven tijdens het reserveren. Alvorens een reservering te maken, dient u zich ervan te vergewissen dat u het gebouw van de parkeergarage of -locatie de vermelde tijdspanne kunt binnenrijden. 4.3. Zodra een reservering is gemaakt kan deze tot één uur voor de aanvang van de reservering worden gewijzigd of geannuleerd, zoals aangegeven in de bevestigingsemail. Er vindt geen restitutie plaats door ParkBee met betrekking tot reserveringen volgens artikel 6:230p sub d BW. In uitzonderlijke situaties waarin ParkBee niet kan voldoen aan het verzoek van de klant met betrekking tot een reservering (d.w.z. er is geen vrije parkeerplek beschikbaar), heeft de klant recht op restitutie van de parkeer- en servicekosten, mits de klant ParkBee hiervan onverwijld op de hoogte stelt via support@parkbee.com. 4.4. Om een reservering te kunnen maken bij een parkeergarage of -locatie met automatische nummerplaatherkenning (ANPR), heeft ParkBee het kenteken van het voertuig van de klant nodig. Zodra een reservering is gemaakt, kan de klant de parkeergarage of -locatie binnenrijden met het voertuig waarvan het kenteken is opgegeven en/of met behulp van apps van derden, zulks in overeenstemming met deze voorwaarden. In het geval de parkeergarage of -locatie automatische nummerplaatherkenning (ANPR) beschikbaar heeft en ParkBee is geintegreerd met het betreffende automatische nummerplaatherkenning (ANPR) dan kan het kenteken herkend worden met behulp van automatische nummerplaatherkenning (ANPR), zodat de klant in- en uit kan rijden. 4.5. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van ParkBee kunnen bepaalde vaste klanten, door ParkBee geselecteerd, een parkeergarage of -locatie in- en uitrijden op basis van hun kenteken, zonder eerst een reservering te hoeven maken.
5. Privé Abonnement
5.1. Een abonnement wordt rechtstreeks bij ParkBee afgenomen. Zodra het abonnement geactiveerd is, kan de klant de betreffende parkeergarage of -locatie op elk gewenst moment in- en uitrijden in overeenstemming met het abonnement. 5.2. De klant moet een gebruikersaccount aanmaken om een abonnement te kunnen gebruiken. Met de gebruikersaccount kan de klant zich abonneren op een parkeergarage of -locatie en een maandelijkse factureringscyclus instellen, tenzij anders overeengekomen. 5.3. Na betaling van de eerste factureringscyclus (één maand) door de klant is een abonnement actief. De datum van betaling is de datum waarop een abonnement wordt geactiveerd. Deze betalingsdatum kan veranderen, bijvoorbeeld in geval van niet-betaling. Indien het maandelijkse bedrag niet binnen 72 uur na de betaaldatum is betaald, vervalt een abonnement automatisch. De mogelijkheid om gebruik te maken van de parkeerruimte door de klant vervalt. 5.4. De klant kan een abonnement op elk moment via zijn gebruikersaccount opzeggen. Een abonnement blijft in ieder geval actief tot het einde van de op dat moment geldende factureringscyclus. 5.5. ParkBee kan een abonnement te allen tijde opzeggen wegens onvoorziene wijzigingen met betrekking tot de parkeergarage of -locatie. Het abonnement wordt automatisch beëindigd aan het einde van de factureringscyclus. De klant heeft de mogelijkheid om het abonnement te wijzigen naar een andere locatie, door contact op te nemen met de klantenondersteuning van ParkBee.
6. Zakelijk Abonnement
6.1. Een abonnement wordt rechtstreeks bij ParkBee afgenomen. Zodra het abonnement geactiveerd is, kan de klant de betreffende parkeergarage of -locatie op elk gewenst moment in- en uitrijden in overeenstemming met het abonnement. 6.2. ParkBee maakt een Community account aan voor de klant zodat de klant gebruikers kan toevoegen. Iedere gebruiker dient ParkBee Community te downloaden en in te loggen om de parkeerlocatie in- en uit te rijden. 6.3. Het abonnement is actief na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en start op de overeengekomen startdatum zoals gespecificeerd in de samenwerkingsovereenkomst. Het abonnement wordt stilzwijgend maandelijks verlengd en hanteert een maandelijkse facturatiecyclus tenzij anders overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst. De factuur wordt aan het begin van een nieuwe maand verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Indien er na de betalingstermijn van de laatste aanmaning geen betaling is ontvangen, wordt de toegang tot de parkeerlocatie opgezegd en mogelijk een incassobureau ingeschakeld. 6.4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden de standaard betalingsvoorwaarden voor alle facturen: 30 kalenderdagen vanaf de datum van de factuur. 6.5. Indien de betaling voor een factuur niet binnen de vastgestelde 30 kalenderdagen betalingsvoorwaarden door ParkBee wordt ontvangen, zal er een boete voor late betaling (servicekosten) toegepast. De boete voor late betaling bedraagt een additionele 5% van de totale orderwaarde (exclusief BTW) zoals vermeld in de oorspronkelijke factuur. Ter verduidelijking, indien het oorspronkelijke orderbedrag EUR 1000 (exclusief BTW) bedraagt, wordt er een boete van 5% toegevoegd (bijv. EUR 50 (exclusief BTW)) aan het openstaande bedrag. 6.6. Indien het oorspronkelijke factuurbedrag, plus eventueel eerder opgebouwde boetes voor late betaling, onbetaald blijft na 30 kalenderdagen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum (bijv. op Dag 31 en daarna), wordt er een additionele boete voor late betaling van 5% van de totale orderwaarde toegepast voor elke daaropvolgende periode van 30 dagen zonder betaling. 6.7. ParkBee zal boetes voor late betaling berekenen op basis van het openstaande saldo van de factuur. Deze boetes zullen blijven toenemen gedurende elke periode van 30 kalenderdagen totdat het volledige openstaande bedrag is voldaan. 6.8. ParkBee zal de klant op de hoogte stellen van eventuele boetes voor late betaling die worden toegepast op hun openstaande saldo. Deze meldingen worden verzonden naar het e-mailadres dat de klant heeft verstrekt in hun accountgegevens. 6.9. Alle betalingen die van de Klant worden ontvangen, worden toegewezen aan het openstaande saldo in de volgende volgorde: eerst aan eventuele boetes voor late betaling, vervolgens aan opgebouwde rente, en ten slotte aan het hoofdbedrag van de factuur. 6.10. In het geval van een geschil met betrekking tot de boete voor late betaling of enig ander aspect van de factuur, dient de klant ParkBee onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. De partijen zullen te goeder trouw samenwerken om geschillen op een billijke en tijdige manier op te lossen. 6.11. De beslissing van ParkBee om de toepassing van boetes voor late betaling in een specifiek geval kwijt te schelden of uit te stellen, vormt geen afstand van het recht om dergelijke boetes toe te passen in latere gevallen van late betaling. 6.12. De klant kan op elk moment het abonnement stopzetten met de inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de eerstvolgende factureringscyclus. Deze opzegging dient u schriftelijk in te dienen via abonnement@parkbee.com. ParkBee zal de opzegging schriftelijk bevestigen. 6.13. ParkBee kan een abonnement te allen tijde opzeggen wegens onvoorziene wijzigingen met betrekking tot de parkeergarage of -locatie. ParkBee zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Het abonnement wordt automatisch beëindigd aan het einde van de factureringscyclus. De klant heeft de mogelijkheid om het abonnement te wijzigen naar een andere locatie, door contact op te nemen met de klantenondersteuning van ParkBee. ParkBee zal haar best doen om samen met de klant een geschikte oplossing te vinden. 6.14. ParkBee rekent servicekosten per abonnement. De servicekosten helpen ParkBee om de beste plekken en service voor haar klanten te bieden. Deze vergoeding dekt (een deel van) ParkBee haar kosten die direct verbonden zijn met het gebruik van het dienst.
7. Community Members
7.1. Community Managers kunnen lidmaatschappen toekennen en intrekken aan Community Members via de Community dienst. 7.2. Community Members zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als klanten in deze overeenkomst. 7.3. ParkBee kan te allen tijde het Community Lidmaatschap, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk (per e-mail) met onmiddellijke ingang en zonder betaling van schadevergoeding beëindigen indien (i) het Community Member deze Voorwaarden heeft geschonden (ii) het Community Membership werd gebruikt door iemand anders dan de aangewezen persoon (ii) de levering van de Dienst door ParkBee aan het Community Member niet langer commercieel haalbaar of wenselijk is, zulks uitsluitend ter beoordeling van ParkBee.
8. Vorderingen en klachten
8.1. Indien het voertuig van de klant schade oploopt terwijl het zich in de parkeergarage of -locatie bevindt, het voertuig van de klant uit de parkeergarage of -locatie wordt gestolen of bezittingen uit het voertuig van de klant worden gestolen terwijl het zich in de parkeergarage of -locatie bevindt, dient de klant:
 1. a. onmiddellijk de afdeling klantenservice van ParkBee op de hoogte te brengen (te contacteren via support@parkbee.com of via de contactgegevens beschikbaar op onze website: https://parkbee.com);
 2. b. in geval van diefstal onmiddellijk de politie te waarschuwen; en
 3. c. eventuele verzekeraar(s) onmiddellijk op de hoogte te brengen.
8.2. Eventuele claims tegen ParkBee of klachten over de dienst, dienen te worden gericht aan de afdeling klantenservice; deze is te bereiken via support@parkbee.com. Alvorens een claim in te dienen, wordt u verzocht kennis te nemen van deze voorwaarden in het algemeen en in het bijzonder artikel 25 (Aansprakelijkheid), waarin de regels met het gebruik van de dienst wordt beschreven en de omvang van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ParkBee met betrekking tot schade en/of verlies staat vermeld.
9. Parkeerovertredingen
9.1. Het is voor het effectieve beheer van de parkeerruimte in een parkeergarage of -locatie van belang dat:
 1. a. U zich houdt aan alle (verkeers) borden en verkeersregels in de parkeergarage of -locatie, de van toepassing zijnde specifieke locatie-/garagevoorwaarden en het door de klant verschuldigde parkeertarief of abonnementsvergoeding;
 2. b. U binnen de grenzen van een voor ParkBee afgebakend parkeervak parkeert, de zogenaamde parkeerruimte van de parkeergarage of -locatie;
 3. c. U niet parkeert in een vak dat bestemd is voor een specifiek doel wanneer u daartoe niet gerechtigd bent (bijvoorbeeld, en zonder beperking, parkeren in een vak dat bestemd is voor gehandicapten zonder dat een passende gehandicaptenbadge is aangebracht, en/of parkeren in een vak voor elektrische voertuigen wanneer u geen gebruik maakt van de oplaadvoorziening); en
 4. d. U alle verschuldigde bedragen betaalt voor de parkeertransactie en aan de in artikel 14 (Soorten tickets en betaalmethoden) van deze voorwaarden gestelde eisen voldoet.
9.2. Indien de klant niet aan de verplichtingen genoemd in 9.1 voldoet kan ParkBee de klant een aanzegging parkeertarief doen toekomen waarin de klant wordt gesommeerd het parkeertarief te voldoen. Het parkeertarief in verband met een overtreding van de verplichtingen uit 9.1 bedragen EUR 60 per inbreuk, en worden geïnd via betaalmethoden die worden aangeboden door apps van derden, dan wel door ParkBee zelf. 9.3. Indien de parkeergarage of -locatie en/of de daarin aanwezige apparatuur wordt beschadigd door de klant, diens voertuig of de inhoud daarvan, dan wel de inzittenden van het voertuig, dan is de klant, behoudens voor zover de schade ontstaat als direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van ParkBee, verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij ParkBee van aanspraken van derden ter zake.
10. Veiligheid van het voertuig
10.1. Tenzij een personeelslid van ParkBee in geval van nood verzoekt dit niet te doen, dient de klant ervoor te zorgen dat zijn voertuig goed op slot en met alle ramen goed dicht wordt achtergelaten en dient een eventueel aangebracht voertuigalarm, stuurslot of soortgelijke voorziening ingeschakeld te zijn. ParkBee is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade en/of verlies voortvloeiend uit bijvoorbeeld een verzuim van de klant om het voertuig naar behoren te beveiligen. 10.2. ParkBee erkent dat videobewaking kan fungeren als afschrikmiddel voor criminele activiteiten, maar doet geen toezeggingen met betrekking tot de geboden dekking of garantie van de veiligheid van het voertuig van de klant indien er videobewakingscamera’s in de parkeergarage of -locatie zijn geïnstalleerd.
11. Bezittingen
11.1. Alle bezittingen die in een voertuig worden achtergelaten, blijven daar geheel voor risico van de klant achter. ParkBee raadt de klant aan ervoor te zorgen dat er geen voorwerpen van buitenaf zichtbaar zijn. ParkBee is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal door derden uit het voertuig van de klant.
12. Handhaving van deze voorwaarden
12.1. ParkBee kan handmatig en op geautomatiseerde wijze, waaronder via cameratoezicht, ANPR en het analyseren van parkeergegevens (zoals in- en uitcheck-tijden), controleren of de klant zich aan deze voorwaarden houdt. Daarbij behoudt ParkBee zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen uit het kentekenregister van bijvoorbeeld de EReg. Ook kan ParkBee diensten van derden inschakelen, zoals private beveiligings- of handhavingsbedrijven. Waar in deze voorwaarden het recht voor ParkBee wordt bedongen om aanvullende boetes en/of parkeerkosten op te leggen, kunnen die boetes/kosten onder meer worden geïnd door ParkBee zelf, via betaalmethoden die worden aangeboden door apps van derden, of via een gerechtsdeurwaarder.
13. Veiligheid in de parkeergarage of -locatie
13.1. Om veiligheidsredenen mag u zich niet in uw voertuig of elders in de parkeergarage of -locatie ophouden, behalve voor het inparkeren of uitrijden van het voertuig. Nadat u uw voertuig heeft geparkeerd, moet u zich onmiddellijk begeven naar de dichtstbijzijnde passagierslift, trap of uitgang, waarbij hij de (eventuele) aanbevolen route volgt. Klanten zijn uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de parkeergarage of -locatie in overeenstemming met deze voorwaarden en aanvullende instructies voor zover van toepassing en hebben geen toegang tot andere gebouwen, locaties of andere plaatsen in verband met de parkeergarage of -locatie, tenzij dergelijke gebouwen, locaties of plaatsen zijn voorzien van ParkBee borden waaruit volgt dat het hier gaat om door ParkBee goedgekeurde looproutes. De klant mag in geen geval de parkeergarage of -locatie verlaten door onder een slagboom door te lopen, tenzij de parkeergarage of -locatie geen andere uitgang biedt waardoor de klant genoodzaakt is de parkeergarage of -locatie, via de (voertuig) ingang of door het omzeilen daarvan, te verlaten.
14. Soorten tickets en betaalmethoden
14.1. De klant dient, afhankelijk van de beschikbare betaalmethoden, het tarief of abonnementsvergoedingen, met inbegrip van eventuele servicekosten, via de dienst c.q. via apps van derden waarin de dienst is geïntegreerd, te voldoen. ParkBee behoudt zich het recht voor om via de dienst andere betaalmethoden aan te bieden. 14.2. Het (digitale) parkeerticket is alleen geldig voor het voertuig waarvoor het is uitgegeven.
15. Toegang en verplaatsing van voertuigen
15.1. ParkBee behoudt zich het recht voor om de toegang van voertuigen tot de parkeergarage of -locatie te weigeren, om welke redelijke reden dan ook. 15.2. ParkBee behoudt zich het recht voor om voertuigen binnen de parkeergarage of -locatie te verplaatsen op manieren die wij geschikt achten (zelfs indien, als gevolg daarvan, schade wordt toegebracht aan uw voertuig) voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is met het oog op de veiligheid van personen of eigendommen, of om versperring in de parkeergarage of -locatie te voorkomen. 15.3. ParkBee behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op verzoek van de partij die de parkeergarage of -locatie aanbiedt, voertuigen binnen de parkeergarage of -locatie te (doen) verplaatsen of daaruit te (doen) verwijderen, met gebruikmaking van de methode die wij geschikt achten (zelfs indien als gevolg daarvan schade wordt toegebracht aan uw voertuig), in het geval het voertuig langer in de parkeergarage of -locatie geparkeerd staat dan de toegestane parkeertijd die via de dienst aan de klant is opgegeven. In voorgaande gevallen parkeert de klant buiten de Beschikbare Periode en dit is niet toegestaan. 15.4. ParkBee behoudt zich tevens het recht voor een bevoegde instantie te verzoeken een voertuig te verplaatsen naar een andere redelijkerwijs geschikte parkeergarage of -locatie, al dan niet geëxploiteerd door ParkBee, indien de parkeergarage of -locatie onverwacht permanent of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, gesloten dient te worden als gevolg van een aangelegenheid buiten de invloedssfeer van ParkBee, of indien de parkeergarage of -locatie in geval van nood geëvacueerd dient te worden. 15.5. Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitoefening van de in dit artikel aan ParkBee verleende rechten, behoudt ParkBee zich het recht voor uw voertuig op de openbare weg te rijden of anderszins mee te nemen. Daarbij zal ParkBee redelijkerwijs zorg dragen voor het voertuig maar is in geen geval aansprakelijk voor schade aan het voertuig of diefstal van het voertuig.
16. Verlaten voertuigen
16.1. ParkBee is gerechtigd elk voertuig dat langer dan 28 dagen in de parkeergarage of -locatie wordt achtergelaten zonder voorafgaande kennisgeving aan ParkBee, of waarvan niet bekend is dat deze onder een lopende geldige reden, abonnement of ander ticket of reservering valt te (laten) verplaatsen. 16.2. ParkBee behoudt zich het recht voor om een bevoegde instantie in te schakelen en/of toe te staan om een achtergelaten voertuig te verwijderen (of wanneer wij de identiteit van de huidige legale houder van het voertuig niet kunnen achterhalen, zelf stappen te ondernemen om het voertuig te verwijderen) en als afval af te voeren of te verkopen. Alvorens over te gaan tot de verwijdering of verkoop van achtergelaten voertuigen zal ParkBee:
 1. a. de zaak voorleggen aan de bevoegde autoriteiten, waaronder eventueel de plaatselijke politie en de EReg; en
 2. b. ten minste zeven (7) dagen vóór de datum waarop ParkBee voornemens is het voertuig te verwijderen een kennisgeving op het voertuig aanbrengen waarin wordt vermeld dat het voertuig na afloop van die termijn wordt verwijderd en verkocht.
16.3. Achtergelaten voertuigen worden als afval verwijderd of bij opbod verkocht. Bij verkoop door ParkBee wordt de verkoopopbrengst aangewend ter voldoening van alle aan ParkBee verschuldigde bedragen tezamen met de verkoopkosten en de redelijke opslag- en verwijderingskosten van ParkBee voor de periode waarin het voertuig in het bezit van ParkBee is. 16.4. Een eventueel restant van de verkoopopbrengst na voldoening van de verschuldigde bedragen wordt door ParkBee, maximaal 3 maanden na verkoop, namens de geregistreerde houder van het voertuig aangehouden en uitgekeerd op vertoon van een bewijs van recht daarop.
17. Verboden activiteiten en misbruik
17.1. De klant mag geen voertuig de parkeergarage of -locatie inslepen, behalve in het kader van diensten die in de parkeergarage of -locatie worden aangeboden door daartoe door ParkBee bevoegde personen. Voorts zijn geen werkzaamheden aan en reiniging van voertuigen door de klant of diens gemachtigde, anders dan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ParkBee, in de parkeergarage of -locatie toegestaan. In geval van pech met het voertuig dient de klant contact op te nemen met ParkBee’s klantenservice of de locatie beheerder om ervoor te zorgen dat het verwijderen of repareren van het voertuig geregeld wordt zonder verstoring, schade of gevaar voor andere personen of eigendommen in de parkeergarage of -locatie. 17.2. Er mogen geen activiteiten in verband met de verkoop, verhuur of andere vervreemding van voertuigen of goederen of diensten in de parkeergarage of -locatie worden uitgeoefend zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van ParkBee. 17.3. Het is de klant niet toegestaan zich in de parkeergarage of -locatie te ontdoen van voorwerpen of daar afval weg te gooien. De Klant wordt vriendelijk verzocht afval in de daarvoor bestemde en aanwezige vuilnisbakken te deponeren of mee te nemen wanneer u de parkeergarage of -locatie verlaat. 17.4. Het is klanten niet toegestaan benzine of een andere brandstof in hun voertuig te gieten terwijl deze in de parkeergarage of -locatie staat. Klanten mogen ook geen benzine, of andere brandstof, uit hun voertuig halen terwijl het in de parkeergarage of -locatie staat. 17.5. Roken is zowel in de parkeergarage of -locatie als in de onmiddellijke omgeving daarvan verboden. 17.6. In de parkeergarages of -locaties van ParkBee wordt asociaal gedrag niet geaccepteerd. Dit omvat bijvoorbeeld (maar is niet beperkt tot) het drinken van alcohol, het gebruiken of verhandelen van drugs, vechten en/of rondhangen. Parkeergarages of -locaties zijn uitsluitend bedoeld voor het parkeren van voertuigen. Als klanten anderen tot last zijn of storen, kan dit door de eventueel aanwezige videobewaking worden geregistreerd en kunnen maatregelen tegen hen worden genomen. 17.7. Klanten mogen geen foto’s of filmopnames in de parkeergarage of -locatie maken zonder schriftelijke toestemming van ParkBee. 17.8. De klant moet de vergoedingen betalen voor de volledige tijd dat het voertuig in een parkeergarage of -locatie staat geparkeerd, alsmede voor de eventuele reservering, conform de overeengekomen afspraken en tarieven. De klant mag de tijd waarvoor hij daadwerkelijk dient af te rekenen niet kunstmatig of op frauduleuze wijze verkorten of anderszins manipuleren. Bij wijze van voorbeeld: het is de klant dus niet toegestaan te doen alsof hij de parkeergarage of -locatie met zijn voertuig verlaat, terwijl het voertuig nog geparkeerd staat, of te doen alsof hij een parkeergarage of -locatie met zijn voertuig betreedt, terwijl dat voertuig reeds in de parkeergarage of -locatie geparkeerd staat. Bij overtreding van dit artikel is de klant een direct opeisbare aanvullende boete verschuldigd van EUR 300. Die boete komt niet in de plaats van de daadwerkelijk aan ParkBee verschuldigd (geschatte) parkeertarief en eventuele overige schadevergoeding.
18. Vertrouwelijkheid
18.1. De klant verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie over ParkBee. De klant zal op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie over ParkBee, waaronder (maar niet beperkt tot) informatie over de dienst, de verlening ervan, activiteiten, financiële aangelegenheden, ondernemingsplannen, intellectueel eigendomsrecht, informatiesysteem, werkwijze, medewerkers en leveranciers met betrekking tot de dienst, aan wie dan ook bekend maken. Het voorgaande geldt niet indien en voor zover:
 1. a. De klant wettelijk verplicht is dergelijke informatie openbaar te maken, in welk geval de klant in overleg zal treden met ParkBee over de wijze waarop dit zal geschieden; of
 2. b. De klant van ParkBee voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.
19. Gegevensbescherming en privacy
19.1. ParkBee verwerkt persoonsgegevens (waaronder gegevens met betrekking tot het kenteken of de eigenaar van een voertuig) in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacybeleid van ParkBee. Deze is te raadplegen op: parkbee.com/nl/privacy.
20. Eigendom en beperkingen
20.1. De klant erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen in en op de dienst eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan ParkBee, alsmede alle softwaretoepassingen en API’s met betrekking tot de dienst, en alle wijzigingen en verbeteringen daarvan, inhoud, materiaal en informatie die via de dienst beschikbaar worden gesteld, waaronder maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten, en dat dergelijke rechten worden beschermd door internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. 20.2. De klant mag: (i) de dienst niet kopiëren, reproduceren, wijzigen of daar afgeleide werken van creëren; (ii) de dienst niet in (onder)licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, distribueren, overdragen, in deeltijdeigendom nemen, cederen of doorverkopen, of de dienst gebruiken als basis voor het ontwikkelen van een concurrerende oplossing (of een contract sluiten met derden om dit te doen); of (iii) de logo’s, handelsmerk-, patent- of auteursrechtmededelingen, vertrouwelijkheids- of eigendomslegenda’s of andere mededelingen of markeringen die op of in de dienst staan, verwijderen of wijzigen. De klant gebruikt de dienst in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. 20.3. De klant mag: (i) zijn recht op toegang en/of gebruik van de dienst niet in sublicentie geven; (ii) onbevoegden of derden geen toegang verlenen tot c.q. gebruik laten maken van de dienst; (iii) de dienst niet gebruiken om diensten aan derden te verlenen; (iv) inhoud of materiaal van de dienst niet herpubliceren of herdistribueren; en (v) geen wijzigingen aan de dienst aanbrengen; (vi) geen (technische) maatregelen omzeilen of de dienst op enigerlei wijze misbruiken om de betaling van de verschuldigde parkeertarieven te voorkomen of te beperken. 20.4. De klant zal derden niet machtigen of aanmoedigen om (i) de Dienst te gebruiken voor het uploaden, verzenden of anderszins verspreiden van inhoud die onwettig, lasterlijk, intimiderend, beledigend, frauduleus of obsceen is, virussen bevat of anderszins verwerpelijk is zoals redelijkerwijs bepaald door ParkBee; of (ii) gebruik te maken van een robot, spider, ander geautomatiseerd apparaat of handmatig proces om de inhoud van de Service te controleren of te kopiëren. 20.5. Indien de klant niet voldoet aan - of inbreuk maakt op hetgeen is opgenomen in artikel 20 van deze voorwaarden, kan ParkBee de klant zonder aanstellingstermijn aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen voor de reeds geleden of toekomstige schade. Klant erkent dat hij de opgelegde schadevergoeding betaalt zonder aftrek van eventuele proceskosten.
21. Intellectuele eigendom
21.1. De klant erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen in en op de dienst eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan ParkBee en alle wijzigingen en uitbreidingen daarvan, waaronder maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten, en dat deze rechten worden beschermd door, onder andere, Amerikaanse, Europese en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.
22. Duur en beëindiging
22.1. De voorwaarden blijven van toepassing totdat deze als volgt door ParkBee of de klant worden beëindigd. 22.2. De klant heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde te beëindigen binnen de daarvoor geldende voorwaarden (bijvoorbeeld tot 60 minuten voor aanvang van een reservering), om welke reden dan ook of zonder reden, door zich af te melden van de dienst, tenzij anders overeengekomen of indien de klant een abonnement heeft. Indien de klant een zakelijk abonnement heeft, geldt een opzegtermijn van één maand vanaf de eerstvolgende factureringscyclus. Klanten met een zakelijk abonnement dienen deze schriftelijk op te zeggen via abonnement@parkbee.com. 22.3. ParkBee kan de overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk schriftelijk (per e-mail) met onmiddellijke ingang en zonder betaling van enige schadevergoeding beëindigen in het geval (i) de klant in strijd met deze voorwaarden heeft gehandeld (ii) de verlening van de dienst door ParkBee aan de klant niet langer (commercieel) levensvatbaar of wenselijk is of de parkeergarage of -locatie dit vergt , zulks volledig ter beoordeling van ParkBee. 22.4. Bepalingen die door hun inhoud bedoeld zijn om te blijven voortbestaan na het vervallen of beëindigen van deze voorwaarden, met inbegrip van (zonder beperking) bepalingen inzake eigendom en gebruik van intellectuele eigendom, garanties, aansprakelijkheid, schadeloosstelling, toepasselijk recht en jurisdictie, blijven na het vervallen of beëindigen van deze voorwaarden voortbestaan.
23. Overmacht
23.1. ParkBee is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de voorwaarden, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een overmachtssituatie. In geval van overmacht heeft ParkBee het recht de (verdere) uitvoering van de dienst op te schorten.
24. Applicaties van derden
24.1. De dienst kan worden geïntegreerd in apps van derden. Op deze apps van derden zijn de eigen voorwaarden en/of andere relevante voorwaarden of (privacy) beleidsregels van toepassing. Het gebruik door de klant van deze apps van derden wordt beheerst door en is onderworpen aan dergelijke voorwaarden en bepalingen en/of andere relevante voorwaarden of (privacy) beleidsregels. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat ParkBee niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gebruik door de klant van een app van derden en/of voor een parkeertransactie die de klant aangaat met de aanbieder van een dergelijke app van derden.
25. Aansprakelijkheid
25.1. De klant erkent en stemt ermee in dat parkeren in de parkeergarage of -locatie op eigen risico geschiedt. De overeenkomst omvat geen permanente bewaking van het voertuig door ParkBee of de betreffende garage of vastgoedeigenaren. 25.1.1. ParkBee kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk toegestaan, voor schade als gevolg van diefstal en verlies van het voertuig, of andere schade aan het voertuig of andere eigendommen van de klant die in de betreffende parkeergarage of -locatie zijn geplaatst. 25.1.2. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals bepaald in dit artikel 25 kunnen ook door de betreffende parkeergarage of -locatie of vastgoedeigenaar jegens de klant worden ingeroepen. 25.2. De klant erkent dat de dienst, als een via internet geleverde software applicatie, perioden van storingstijd kan ervaren, waaronder maar niet beperkt tot gepland onderhoud en dat ParkBee afhankelijk is van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van software van derden (waaronder maar niet beperkt tot bijvoorbeeld de Easypark app). ParkBee geeft geen verklaringen of garanties, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot de dienst die op grond hiervan wordt aangeboden, inclusief de dienst en alle documentatie, inhoud, gegevens en materialen die met de dienst beschikbaar worden gesteld. ParkBee wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuken, en nauwkeurigheid af. ParkBee garandeert niet dat de dienst foutloos zal zijn of zonder onderbrekingen of storingstijd zal werken, dat de via de dienst aangeboden parkeerplekken beschikbaar zijn in de parkeergarage of -locatie of dat de met behulp van de diensten verkregen resultaten voldoen aan de behoeften van de klant. 25.2.1. In geen geval is ParkBee aansprakelijk tegenover de klant voor directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade) voortvloeiend uit en/of in verband met (i) claims van welke aard dan ook voortvloeiend uit de voorwaarden (ii) fouten, of onnauwkeurigheden van inhoud of informatie beschikbaar via de dienst (iii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit uw toegang tot en gebruik van onze dienst (iv) eventuele fouten, virussen, bugs, Trojaanse paarden, onderbrekingen of storingstijd van de dienst en/of software van derden (waaronder maar niet beperkt tot bijvoorbeeld de Easypark app) (v) gebruik van de dienst door de klant. De totale aansprakelijkheid van ParkBee kan nooit hoger zijn dan het eventuele bedrag of de vergoeding welke u ParkBee voor de dienst betaald heeft in de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim. 25.2.2. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ParkBee. 25.3. De klant gaat ermee akkoord ParkBee, en de aan haar gelieerde ondernemingen, management, functionarissen, agenten, onderaannemers en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke vordering van derden die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met (i) het gebruik van de dienst door de klant, aan hem gelieerde ondernemingen, management, functionarissen, agenten, onderaannemers en werknemers, en/of andere personen, (ii) schending van de voorwaarden, waaronder aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade (werkelijke en gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria, ongeacht de soort en aard ervan.
26. Algemeen
26.1. ParkBee behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen onmiddellijk van kracht worden of nadat ParkBee deze aan de klant ter beschikking heeft gesteld, voor zover wettelijk vereist. Indien de klant niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden, dient de klant het gebruik van de dienst stop te zetten. 26.2. Elke bepaling en voorwaarde in deze overeenkomst heeft afzonderlijke werking. Indien een rechter of relevante autoriteit beslist dat een van deze leden onwettig is, blijven de overige leden onverminderd van kracht. 26.3. De klant stemt in met het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden zoals vermeld in ParkBee’s privacybeleid: parkbee.com/nl/privacy/. 26.4. De klant is verplicht wijzigingen tijdig aan ParkBee door te geven die invloed hebben op de afgenomen dienst.
27. Toepasselijk recht en bevoegdheid
27.1. Op deze voorwaarden en de uitleg ervan is Nederlands recht van toepassing. Indien u een consument bent die elders in de EU woont, doet deze rechtskeuze geen afbreuk aan toepasselijke bepalingen van dwingend recht inzake consumentenbescherming onder de wetten van het land waar u woont, voor zover die u meer bescherming bieden. 27.2. Ieder geschil voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep. Als u een consument bent in de EU, inclusief Nederland, is ook de rechtbank van uw woonplaats bevoegd.