Privacystatement

Inleiding 

ParkBee vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft. In dit privacystatement leest u daarover alles wat u moet weten. 

Dit privacystatement geldt niet voor gegevensverwerkingen van andere organisaties betrokken bij ParkBee, zoals garage-eigenaren en beveiligingsbedrijven. Wij verwijzen naar de privacystatements van die organisaties voor meer informatie over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan. 

Van wie, voor wie?

Dit privacystatement geldt voor alle personen die met ParkBee in relatie staan. Daaronder vallen in ieder geval:

 • klanten;
 • potentiële klanten met wie ParkBee contact legt;
 • bezoekers van onze website en app;
 • ontvangers van nieuwsbrieven;
 • leveranciers/dienstverleners. 

Waarvoor worden deze gebruikt?

ParkBee verwerkt enkel persoonsgegevens in overeenstemming met de gerechtvaardigde doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Het gaat daarbij in elk geval om de volgende doelen en gronden:

 • voor het aanbieden en de uitvoering van de parkeerovereenkomsten en daarmee samenhangende zaken zoals klachtafhandeling, klantenservice, beveiliging van de parkeerplaatsen en teruggave van betalingen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • vanwege het belang om met u in contact te kunnen treden in het kader van aanvullende of nieuwe producten en diensten, zoals nieuwsbrieven;
 • in verband met communicatie over producten of diensten die wij afnemen;
 • voor het werven en selecteren van personeel;
 • om onze dienstverlening te verbeteren.

Voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd zal ParkBee uw gegevens niet verwerken, tenzij u daarvoor specifiek toestemming heeft gegeven.

Welke persoonsgegevens?

Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de parkeerovereenkomst

Afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen kan ParkBee de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens:
  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en titel,
 • Voertuig gegevens:
  Kenteken / kleur, merk, type auto (RDW)
 • Financiële gegevens:
  Bankrekeninggegevens, creditcardgegevens,
 • Klant- en transactiegegevens:
  Reserveringsnummer / naam bedrijf / pasnummer (abonnement) / In- en uitrijdatum /in- en uitrijtijd / personeelsnummer / abonnement type / werkgever / KvK-nummer/ BTW-nummer
 • Overige gegevens:
  Camerabeelden.

Gegevens die wij niet nodig hebben bij de uitvoering van de overeenkomst verwerken wij niet.

Gegevens die nodig zijn om buiten een parkeerovereenkomst met relaties in contact te staan.

Wij verwerken de gegevens die bij ons worden aangeleverd in het kader van onder meer kennismakingsgesprekken, contactformulieren en nieuwsbrieven. Het betreft daarbij in elk geval contactgegevens. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien wij op enige moment van de betrokken relatie een verzoek krijgen om de gegevens te verwijderen zullen wij daaraan op de kortst mogelijke termijn gehoor geven. 

Indien u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief geeft u ons daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief. Als u daarnaast uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes, zullen wij die ook naar u sturen. U kunt zich hiervoor altijd afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Gegevens die wij verkrijgen van leveranciers van producten en diensten, al dan niet aan ons.

Om in contact te blijven met onze leveranciers en dienstverleners, verwerken wij de contactgegevens van contactpersonen. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien wij op enige moment van de betrokken leverancier of dienstverlener een verzoek krijgen om de gegevens te verwijderen zullen wij daaraan op de kortst mogelijke termijn gehoor geven.

Gegevens uit sollicitatieprocedures. 

In het kader van sollicitatieprocedures verwerken wij de door de sollicitant aangeboden informatie, waaronder in elk geval contactgegevens en de door ons gevraagde motivatiebrief, CV en cijferlijst. Deze informatie zullen wij uiterlijk vier weken na het einde van een procedure verwijderen, tenzij de sollicitant bij ParkBee in dienst treedt of wij expliciete toestemming verkrijgen om de informatie langer in onze systemen te behouden. 

Informatie over uw bezoek aan onze website.

Wij maken gebruik van cookies en Google Analytics, waarmee wij IP-adressen opslaan en surfgedrag kunnen analyseren. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken die wij van uzelf of de door u gebruikte apparatuur (cookies) hebben verkregen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken, die wij niet van uzelf hebben verkregen, maar van derde partijen waarmee wij samenwerken (onze partners) bijvoorbeeld van aanbieders van parkeerapps. Indien van toepassing, delen deze partijen uw gegevens met ParkBee in het kader van de uitvoering van de met ParkBee gesloten parkeerovereenkomst. 

Doorgifte aan andere partijen

ParkBee zal uw persoonsgegevens in beginsel niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de parkeerovereenkomst of daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

ParkBee kan voor het verrichten van haar diensten externe verwerkers inschakelen. ParkBee zal daarbij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten die in overeenstemming is met de privacyregelgeving. 

Veilige verwerking

ParkBee zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo veel mogelijk wordt voorkomen. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen wij onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.

Uw rechten

ParkBee vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft op grond van de privacywetgeving in elk geval de volgende rechten:

Recht van inzage van de betrokkene 

U kunt altijd bij privacy@parkbee.com opvragen welke persoonsgegevens ParkBee verwerkt, voor welk doel dat gebeurt en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u denkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor bij ParkBee een verzoek indienen. 

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ParkBee wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiertoe bij ParkBee via het e-mailadres privacy@parkbee.com een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt bij ParkBee via het e-mailadres privacy@parkbee.com een verzoek indienen om de door ParkBee verwerkte gegevens aan u over te dragen.

Recht van bezwaar 

Als ParkBee uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden kunt u bij ParkBee via het e-mailadres privacy@parkbee.com bezwaar maken tegen deze verwerking.

Intrekken van toestemming

Indien ParkBee gegevens van u verwerkt op grond van uw toestemming, kunt u uw toestemming altijd schriftelijk intrekken.

Vragen en klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop ParkBee omgaat met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bericht sturen naar:

ParkBee B.V.

t.a.v. Mr. Richard

Fahrenheitstraat 99

1097 PP AMSTERDAM

privacy@parkbee.com

Mocht er geen passende oplossing voor uw klacht worden gevonden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u deze het beste kunt bereiken.

Wijzigingen in dit statement

Niet alleen het privacyrecht is in ontwikkeling, ook dit statement kan met regelmaat worden aangepast. Het statement dat u op dit moment leest dateert van 1 november 2019.